Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

OBEC BLATCE, okres Česká Lípa

 

Obecně závazná vyhláška obce Blatce č.  1/2008

 

o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Blatce

 

Zastupitelstvo obce Blatce se na svém zasedání dne 15.11. usnesením č.10 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1) vznikajících na území  obce Blatce a určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a)      tříděný odpad, kterým je papír,  sklo, plasty, včetně PET lahví,

b)      objemný odpad,

c)       nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)      směsný odpad

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)  Papír,  sklo, plasty včetně PET lahví jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob.

2)  Zvláštní sběrné nádoby jsou rozmístěny na předem obcí určených stanovištích. Stanoviště jsou uvedena v příloze č. 1 a vyznačena na mapce v příloze č. 2. Přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

 

3)  Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy

a) papír, barva modrá

b) sklo,  barva zelená

c)       plasty včetně PET lahví, barva žlutá

 

Čl.4

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

2) Objemný odpad lze odkládat do kontejnerů  přistavených na místech a v termínech předem oznámených obcí. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován prostřednictvím oprávněné osoby s frekvencí minimálně 1x ročně. Informace o době a místech k ukládání tohoto odpadu jsou  zveřejněny nejméně 14 dní předem na úřední desce obecního úřadu, obvyklých vývěsních plochách, domovských stránkách obce. 

 

Čl.5

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

1)        Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu odpadů  a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

 

2) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován prostřednictvím oprávněné osoby minimálně 2x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o době a místech sběru jsou  zveřejněny nejméně 14 dní předem na úřední desce obecního úřadu, obvyklých vývěsních plochách, domovských stránkách obce.

 

Čl.6

Shromažďování směsného odpadu

1)  Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci z nich nevypadával.

 

2)  Směsný odpad uložený do sběrných nádob nesmí být ve sběrné nádobě hutněn (např. sešlapováním), zaléván vodou, chemicky měněna jeho struktura.

 

3)  Sběr a svoz směsného odpadu je zajišťován prostřednictvím oprávněné osoby s frekvencí 1x za týden.

 

Čl.7

Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště

1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu oprávněnou osobou. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a)  typizvané sběrné nádoby s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů, určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu, (popelnice z  kovu či plastu,  kontejnery, plastové pytle označené logem pověřené osoby), 

b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a  tříděné druhy komunálního odpadu,

c) velkoobjemové kontejnery, určené k ukládání objemného odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.

 

4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.    

 

Čl.8

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Blatce č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Blatce.  

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.

 

1)   Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

2)     Oprávněnou osobou je dle ustanovení § 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb., odpadech, ve znění pozdějších předpisů, každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.  Obec s oprávněnou osobou uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce.

 

 

 

   Miloš Rampouch                                                              Mgr. Helena Laštovková

  místostarosta                                                                                   starostka  

      

 

 Ing. Dagmar Čížkovská

   místostarostka