Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 11/2009

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 17.12.2009

Přítomno : 7 zastupitelů obce

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání : p. Koubek a p. L. Rampouch

 

Zastupitelstvo obce schválilo :

 

1)      Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 7 hlasů pro.

2)      Doplnění finanční komise o p. Jaroslava Dědka v počtu 7 hlasů pro.

3)      Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vodovodní řad Tubož v počtu 7 hlasů pro.

4)      Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v počtu

      7 hlasů pro.

5)   Smlouvu s AVE na rok 2010 ( odvoz komunálního odpadu ) v počtu 7 hlasů pro.

6)   Smlouvu o uzavření věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4 ( polo-

       žení el. kabelu na Tuboži ) v počtu 7 hlasů pro.

7)      Vyřazení dvou nefunkčních hasičských stříkaček v počtu 7 hlasů pro. Likvidaci zajistí         p.Kužela a p. L. Rampouch.

8)      Likvidační komisi ve složení pí. Laštovková, pí. Gabrielová a p. Koubek v počtu

      7 hlasů pro.

9)   Rozpočet obce na rok 2010 v počtu 7 hlasů pro.

10) Pověření starostky k provedení posledního rozpočtového opatření pro rok 2009 dne 31.12.2009 v počtu 7 hlasů pro.

 

Zastupitelstvo obce informovalo :

 

1)      Pí. Laštovková o úhradě nájemného PF ČR za užívání části pozemku ( cesty ) vedoucí k nemovitostem na Zvrásněném vrchu, je v jednání, nutno zjistit další okolnosti.

2)      Pí. Laštovková o úhradě za odvoz komunálního odpadu, nezaplatil pouze p. Žežulka, jehož pobyt je  neznámý.

3)      P. L. Rampouch o průběhu mikulášské besídky.

4)      Pí. Laštovková o kontrole opravené cesty na Beškově.

5)      Pí. Gabrielová o zajišťování geodetických podkladů pro p.č. 1059 k.ú. Houska.

6)      P. Koubek o kontrole a běžné údržbě vody a veřejného osvětlení.

7)      P. Novák o úklidu obecních cest.

8)      P. M. Rampouch o provedeném zaměření historického majetku obce.

9)      Pí. Laštovková o soudním jednání s manžely Pokornými, odloženo na únor 2010.

10)  Pí. Laštovková o jednání v České Lípě týkající se územního plánu obce. Před dokončením ÚP bude svolána veřejná schůze s občany.

11)  Pí. Laštovková o provedené kontrole dokladů ke skartaci.

12)  Pí. Laštovková o připojení jednotlivých zájemců o internet firmou METRONET.

13)  Pí. Laštovková o novém autobusovém jízdním řádu platném od 13.12.2009.

14)  Pí. Laštovková o průběhu přípravných prací na rekonstrukci sálu v obecní budově.

15)  Pí. Laštovková o připravovaném projektu naučné stezky Beškov.

16)  Pí. Laštovková o nutnosti zjistit údaje nutné k výpočtu odhadní ceny obecního rybníka.

17)  P. Novák o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2009.

 

Termín příštího zasedání 21.01.2010 v 18,00 hod. na obecním úřadě.

 

V Blatcích  17.12.2009

 

 

Mgr. Helena Laštovková                                Jindřiška Gabrielová Peprná

             starostka                                                    2. místostarostka