Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Č. 4/2010

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 22.04.2010

 

Přítomno  :  4 zastupitelé obce, omluveni  (3 ) - p. Novák, p. Kužela a p. L. Rampouch

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedán í :  pí. Laštovková a p. M. Rampouch

 

Zastupitelstvo obce schválilo :

 

1)     Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 4 hlasy pro.

2)     Navýšení dotace projektu „ U nás je taky hezky „ o 125 tis. Kč v počtu 4 hlasy pro.

3)     Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 500 tis. Kč se splatností do 31.12.2010 na financování projektu „ U nás je taky hezky „ s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění  úvěru účtem určeným pro příjem dotace bianco směnkou v počtu 4 hlasy pro.

       4a)  Investiční záměr projektu „U nás je taky hezky“.

         b)  Úvěrovou smlouvu č.151164459.

         c)  Zajištění úvěrové smlouvy.

5)     Vyhlášení záměru prodeje parcel p.č. 1053/15 o výměře 396 m2 a 1093/3 o výměře 500 m2 vše v k.ú. Blatce v počtu 4 hlasy pro.

6)     Prominutí zaplatit penále za odvoz komunálního odpadu za zemřelou pí. Nedvědovou v počtu 4 hlasy pro.

7)     Závěrečný účet za rok 2009 v počtu hlasů 4 pro..

 

Zastupitelstvo obce informovalo

 

1)     Pí.Laštovková o jednání s firmou SaM Česká Lípa, která provede opravu cesty na Beškov.

2)     Pí. Laštovková o zajištění rozvozu kamene p. Martinem Mynaříkem.

3)     Pí. Laštovková o vysazení  lípy p. doc. Valentou  a p. L. Rampouchem u ČOV. Zastupitelstvo oběma děkuje.

4)     Pí. Gabrielová o umístění závěrečného účtu obce na www.stránky obce.

5)     Pí. Gabrielová o vybírání vodného p. Koubkem a p. Gabrielem. Zastupitelstvo jmenovaným děkuje.

6)     Pí. Gabrielová o dokončení další etapy převodu historického majetku obce od Lesy ČR.

7)     Pí. Laštovková o předání druhého vzorku odpadní vody z ČOV na laboratorní analýzu.

8)     Pí. Laštovková o přehledu výše daně z nemovitostí. Obyvatelé mohou na OÚ do přehledu v úředních hodinách nahlédnout.

9)     P. M. Rampouch o dosázení obou obecních pasek.

10) P. M. Rampouch o průběhu zednických prací na budově OÚ.

11) P. M. Rampouch o výsledku soudu s p. Studničnou. Po obdržení rozsudku bude v případě potřeby svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva.

12) P. M. Rampouch o přípravě voleb do PS ČR. Zapisovatelkou bude sl. Gabriela Rampouchová.

13) OZ vzalo na vědomí námitky p.M.Rampoucha týkající se zápisu us.č.2/2010 a 3/2010.

 

14) P. Koubek o rekonstrukci vodárny v Blatcích.

15) Pí. Laštovková o průběhu prací na rekonstrukci sálu v budově OÚ.

16) Pí. Laštovková o svozu nebezpečného odpadu. Bude 15.05.2010 u OÚ od 10,55 do 11,40 hod.

17) Pí. Laštovková o přípravě komunálních voleb. Koordinátorem je p. M. Rampouch.

 

Zastupitelstvo obce uložilo :

 

1)     Pí. Gabrielové předat návrh zápisu historického majetku obce na Katastrální úřad v České Lípě. Termín : do příštího zasedání.

 

 

Termín příštího zasedání  20.05.2010 v 18,00 hod. na obecním úřadě.

Dne 28.5.20100 nebudou úřední hodiny z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny.

 

 

 

V Blatcích  22.04.2010

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Laštovková                             Jindřiška Gabrielová Peprná

         starostka obce                                                   2.  místostarostka obce