Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ č. 2/2006

z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 12.3.2006

Přítomno 6 členů zastupitelstva, nepřítomen 1 člen ( p. B.Koubek )

1. SCHVÁLILO rozšířený program zasedání

pro 6, proti 0, zdrž. 0

2. PROJEDNALO problematiku získání cesty v k.ú. Blatce 1422 od Pozemkového fondu ČR. Vzalo na vědomí , že tuto cestu obec nemůže získat bezúplatně (viz. dopis od Poz.fondu ČR ze dne 21.2.2006). Tato cesta je jediným přístupem k obecnímu lesu a vodárně obce Blatce.

ROZHODNUTÍ zastupitelstva : odkoupit zprostředkovaně s realitní kancel. ing.Kmocha Česká Lípa náhradní restituci a uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky § 524 občanského zákoníku a § 33 a zákona č. 229/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) od postupitele ing. M. Ječného, Zahradní 62, 507 11 Valdice, na postupníka obec Blatce, Houska č. 75, zastoupená Arnoštem Studničkou starostou obce.

Výňatek ze smlouvy :

Postupitel postupuje a touto smlouvou již postoupil část své pohledávky na náhradu za nevydané pozemky postupníkovi ve výši 6.174,- Kč.

Postupitel a postupník se dohodli, že postupitel postupuje pohledávku postupníkovi za úplatu, která je stanovena dohodou obou stran a to smluvní cenou ve výši 17.000,-Kč.

pro 6, proti 0, zdrž. 0

3. ROZHODLO o částečné revokaci usnesení č. 11 ze dne 10.11.2005 odst. c s tím, že o bezúplatné vydání pozemku p.p. 1458 v k.ú. Blatce Pozemkový fond ČR nepožádá.

pro 6, proti 0, zdrž. 0

4. ROZHODLO požádat o bezúplatný převod p.p. 978/4 v k.ú. Houska a doložit, na žádost Poz.fondu, čestné prohlášení, že obec tuto cestu udržuje a zpevňuje.

pro 6, proti 0, zdrž. 0

5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zastupitelstva obce Blatce –

Prohlašujeme, že cesta 978/4 v k.ú. Houska, která je spojnicí mezi cestou

státní č. 978/2 a cestou obecní č. 987/1, vedoucí k nemovitostem části obce

Blatce Kbelsko, je zpevněná a udržovaná.

6. ROZHODLO dát výpověď stávajícímu nájemci hostince pod Houskou paní Krausové za nedodržení nájemní smlouvy k 27.3.2006.

pro 6, proti 0, zdrž. 0

7. VZALO NA VĚDOMÍ přijmout opatření k nebezpečí ptačí chřipky (hlášení počtu kusů chovné drůbeže).

8. SOUHLASILO s návrhem starosty na odměny zastupitelstva (nařízení vlády č. 37/2003 Sb.). Pravidelně měsíčně vyplácet odměny starostovi, místostarostovi a předsedovi kontrolního výboru, ostatním dle jejich činnosti.

pro 6, proti 0, zdrž. 0

9. SOUHLASILO s návrhem p. Laštovkové, že zasedání zastupitelstva bude každý první čtvrtek v měsíci.

pro 6, proti 0, zdrž. 0

10. VZALO NA VĚDOMÍ připomínku předsedy kontrolního výboru p. M.Rampoucha ohledně pravomocí starosty obce.

Arnošt Studnička

starosta obce