Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpracování územního plánu obce Blatce

   Územní plán obce Blatce se požaduje zpracovat pro celé správní území obce, tj. k.ú. Blatce, Tubož, Houska. Celková výměra činí 1695 ha, z toho:

Lesní půda                                    1058 ha

Trvalé travní porosty                      190 ha

Orná půda                                       305 ha

Ostatní plochy                                  92 ha

Ovocné sady                                       4 ha

Vodní plochy                                    15 ha

Zahrady                                           159 ha

Zastavěné plochy                              10 ha

Počty obyvatel dle částí obce, věková struktura obyvatel, saldo pohybu za prací, počet lůžek k přechodnému ubytování a počet objektů druhého bydlení jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

Zpracováním územního plánu obce se rozumí:

 • spolupráce s pořizovatelem při přípravných pracích
 • zpracování průzkumů a rozborů vč. problémové analýzy
 • řešení, které bude obsahovat:

textovou část, která obsahuje:

  1. vymezení zastavěného území
  2. koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
  3. urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
  4. koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
  5. koncepci uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.
  6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ( hlavní využití),pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( např.výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
  7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
  8. vymezení dalších veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
  9. údaje o počtu listů územního plánu a počty výkresů k němu připojené grafické části

 

Grafická část územního plánu obsahuje

 1. výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic řešeného území

zastavěného území,zastavitelných ploch,ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem

 1. hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy, v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech
 2. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanace

 

Obsah odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst.4 a 5 stavebního zákona 

1.      vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

2.      údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

3.      komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

4.      informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

5.      vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

    

     Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména 

1.          koordinační výkres

2.          výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států

3.          výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Řešené území bude členěno na:

·         polyfunkční x monofunkční

·         urbanizované (zastavitelné) x neurbanizované (nezastavitelné)

·         stabilizované x přestavbové x rozvojové

 

Vymezené funkční plochy budou v textové i grafické části členěny do kategorií:

·         současný stav

·         návrh – I.etapa

·         rezerva

Pro činnosti a stavby v území budou stanoveny podmínky viz. část Obsah územního plánu č.6.

Koncept řešení bude předán ve třech vyhotoveních textové i grafické části v klasické tištěné podobě.

 · Zpracování návrhu územního plánu obce Blatce bude obsahově shodné s konceptem řešení. Návrh bude předán ve čtyřech vyhotoveních textové i grafické části v klasické tištěné podobě a 1x na digitálním nosiči ve formátech, které budou v souladu s formáty požadovanými z hlediska JDM.

· čistopis

Při řešení ÚP Blatce musí být dodržována příslušná ustanovení zákona číslo:

·         183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění a č. 501/2006 Sb., obecné technické požadavky na výstavbu v platném znění

·         17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

·         114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992, ve znění pozdějších předpisů

·         254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

·         86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

·         334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF

·         289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů

·         44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek č.104/1988 Sb., v platném znění, 364/1992 Sb. v platném znění

·         61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění

·         62/1988 S., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

·         185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

·         139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů

·         20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů

·         164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

·         258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

·         166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů

·         20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 66/1988 Sb., kterou provádí zákon č.20/1987 Sb.

·         13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

·         49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.49/1997

·         458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

·         406/2000 Sb., o hospodaření s energií

·         18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů

·         127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

·         222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

·         239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech integrovaného záchranného systému a vyhl.č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

·         133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.246/2001 Sb.

·         174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších zákonů

·         570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

·         455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů