Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC BLATCE, okres Česká Lípa

Obecně závazná vyhláška obce Blatce č. 1/2006

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Blatce

Zastupitelstvo obce Blatce schválilo a vydává dne 1.1.2007 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále též jen „vyhláška“):

Čl. 1

Základní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů­ vznikajících na území obce Blatce (dále jen „obec“), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

 

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účel této vyhlášky se rozumí:

a) objemným odpadem – komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky atd.) použít běžné sběrné nádoby,

b) zbytkovým odpadem – komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky,

c) pověřenou osobou – oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,

d) sběrnou nádobou – typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.

 

Čl. 3

Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:

a) papír

b) plasty

c) sklo

d) železo

e) objemný odpad

f) nebezpečný odpad

  

Čl. 4

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový komunální odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:

a) papír – sběrné nádoby modré barvy

b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy

c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy

d) železo – se předává pověřené osobě na místech a v termínu stanovených obcí oznámením obecního úřadu Blatce – kontejnery

e) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu

f) nebezpeční odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu

g) zbytkový odpad – se předává osobně k uložení do kontejnerů v Blatcích každou sobotu od 9 do 11 hod.

2) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:

a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání opadu, pro něž jsou určeny,

b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:

- stavební odpad a jiný podobný odpad,

- uhynulá zvířata a jejich části,

- horký popel,

- tekutiny a ztekucené odpady,

c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:

- nebezpečný odpad,

- objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),

d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,

e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

 

Čl. 5

Frekvence sběru komunálních odpadů

1) Sběr zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden

2) Sběr nebezpečného a objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně.

3) Sběr komunálních odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu. Pokud svoz odpadů vychází na státní svátek nebo jiný den pracovního klidu, zajistí pověřená osoba svoz odpadů v plném rozsahu.

 

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007

Miloš Rampouch                                   Mgr. Helena Laštovková

místostarosta                                         starostka obce

Ing. Dagmar Čížkovská

místostarostka

Vyvěšeno:

Sejmuto: